ELITIS BLUE COVER van Federale Verzekering

De voordeligste tariefoplossing voor uw grote hoofdsteden, vooral tussen 300.000 euro en 1 miljoen euro.

TROEVEN

 • In het geval van een schenking van uw vermogen, dekking van de risicoperiode van 3 jaar
 • Verzekerde kapitalen van 300.000 euro tot 20 miljoen euro

U kunt uw premie simuleren met behulp van onze tarificateur of een offerte aanvragen bij uw makelaar om het exacte bedrag van uw premie, aangepast aan uw persoonlijke situatie, te kennen.

TYPE LEVENSVERZEKERING

Elitis Blue Cover is een tijdelijke overlijdensverzekering van de tak 21 die al dan niet bestemd is om de terugbetaling van een krediet te waarborgen.

Twee formules zijn mogelijk:

 • Ofwel een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal
 • Ofwel een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal

DOELGROEP

Het product Elitis Blue Cover richt zich tot natuurlijke personen die hun naasten willen beschermen tegen de financiële gevolgen van hun overlijden en tot rechtspersonen die het voortbestaan van hun bedrijf willen verzekeren.

WAARBORGEN 

Deze verzekeringsovereenkomst waarborgt bij het overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van de verzekeringsovereenkomst de uitkering van een vastgesteld kapitaal aan een door de verzekeringsnemer aangeduide begunstigde.

 • Bij een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal is dit kapitaal een vast bedrag;
 • Bij een schuldsaldoverzekering is dit kapitaal gelijk aan de bij het overlijden openstaande schuld of het ‘saldo van het krediet’. Dit kapitaal wordt uitgekeerd aan de betrokken kredietinstelling.

Het verzekerde kapitaal is vrij te bepalen door de klant maar bedraagt minimum € 300.000 en maximum € 20.000.000.

LOOPTIJD

 • De minimuduur is 3 jaar (fiscale contracten : 10 jaar)
 • De looptijd van de verzekering hangt van het in leven zijn van de verzekerde af
 • Maximumlooptijd bij verzekeringsovereenkomst tot dekking van successierechten: 3 jaar
 • De leeftijd bij de ondertekening moet tussen 18 en 70* jaar liggen
  (*Bij een verzekeringsovereenkomst tot dekking van successierechten, mag de maximumleeftijd bij onderschrijving worden verhoogd tot 75 jaar)

DE VERZEKERINGSPREMIE

De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Voor meer informatie hierover, kunt u terecht segmentatiecriteria bekijken.

De premie is afhankelijk van de uitkomst van een medische acceptatie.

Verschillende methoden van premiebetaling zijn mogelijk:

 • Eenmalige premie
 • Risicopremies: betaalbaar tijdens de volledige looptijd van het contract. De premie wordt herberekend bij elke vervaldag in functie van het verzekerd kapitaal en de leeftijd van de verzekerde
 • Vaste premies: betaalbaar tiijdens 2/3 van looptijd (schuldsaldoverzekering) of tijdens de volledige looptijd (vast kapitaal)

De duur van de premiebetaling is afhankelijk van de wijze van premiebetaling. De premie wordt maandelijks (geen minimumbedrag) of jaarlijks betaald, naar gelang uw keuze.

FISCALITEIT

 • Op stortingen verricht door een natuurlijk persoon met fiscale verblijfplaats in België wordt een taks van 2%
 • De taks wordt verminderd tot 1,10% voor tijdelijke overlijdensverzekeringen met afnemend kapitaal, aangegaan door natuurlijke personen, die dienen voor het waarborgen van een hypothecaire lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden.
 • Op de stortingen wordt een taks van 4,4% ingehouden indien het contract is aangegaan door een rechtspersoon.

BELANGRIJKSTE UITSLUITINGEN

De looptijd van de verzekering hangt van het in leven zijn van de verzekerde af.
De belangrijkste uitsluitingen van de hoofdverzekering overlijden zijn: zelfdoding van de verzekerde tijdens het eerste jaar, opzet, oorlog, oproer, atoomkerntransmutatie en radoactiviteit, luchtvaart.

De bovenstaande uitsluitingen zijn niet uitputtend. Voor meer informatie kunt u onze algemene voorwaarden raadplegen.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN EEN KLACHT?

Elke klacht kan per post worden verstuurd naar APRIL Belgium, Rue Emile Francqui, 4 te 1435 Mont-Saint-Guibert of per e-mail naar support.be@april.com. Als er geen oplossing gevonden wordt, kunt u uw klacht indienen bij de verzekeringsombudsman (1000 Brussel, Meeûsplein, 35; tel: 02/547.58.71 – Fax: 02/547.58.71 – Mail: info@ombudsman.as – www.ombudsman.as).