FAQ

Uw makelaar beantwoordt al uw vragen over onze verzekeringen. Voor de duidelijkheid vindt u hier echter de antwoorden op de meest gestelde vragen, waarvan de meeste betrekking hebben op de looptijd van uw verzekeringscontract.

DE VERZEKERING OPZEGGEN

Kan ik de afkoop van mijn contract aanvragen ?
 • Het recht op afkoop en de terugbetaling ervan wordt alleen aanvaard in het geval van een eenmalige premie, in het ander geval wordt het beschouwd als een opzegging op de vervaldag. Er is dus geen sprake van gedeeltelijke afkoop.
 • Als aan de voorwaarden wordt voldaan, zal de afkoop worden vereffend na:
 • Een door de verzekeringnemer gedateerde en ondertekende aanvraag
 • Dit verzoek moet naar APRIL Belgium worden gestuurd, hetzij per post, hetzij per e-mail naar support.be@april.com :
Wat moet ik doen in het geval van een terugbetaling van een lening ?
 • Het is belangrijk om te weten dat de overlijdensverzekering niet automatisch afloopt wanneer de lening wordt afgelost. Het is een beslissing van de verzekeringsnemer, die deze dekking heel goed kan behouden terwijl hij natuurlijk de premies blijft betalen. Bij overlijden gaat de overlijdensuitkering of het nog uitstaande bedrag naar de nalatenschap van de verzekerde of de aangewezen begunstigde(n).
 • Bij domiciliëring worden de premiebetalingen verder gedebiteerd en wordt er geen terugbetaling gedaan.
 • Als u het overlijdenscontract wilt beëindigen, dan moet u onderstaande documenten overmaken aan APRIL Belgium hetzij per post, hetzij per e-mail naar support.be@april.com :
 • een door de verzekeringnemer gedateerd en ondertekend aanvraag
 • samen met een officieel document van de bank (waarbij ze afstand doen van het voordeel van het contract)
Wat moet ik doen om de verzekering binnen 30 dagen na onderschrijving op te zeggen?
 • Inderdaad, u hebt het recht om binnen de 30 dagen na onderschrijving de verzekering op te zeggen
 • Dit verzoek moet gedateerd en ondertekend zijn door de verzekeringnemer
 • Dit verzoek moet naar APRIL Belgium worden gestuurd, hetzij per post (datum van de post geldt als bewijs), hetzij per e-mail naar support.be@april.com
 • Wordt deze aanvraag tijdig door ons ontvangen, dan zullen wij de eventueel betaalde premie terugbetalen.

MIJN CONTRACT

Is mijn overlijdensdekking wereldwijd geldig?

In principe en in overeenstemming met artikel 1.6 (territorialiteit) van de Algemene Voorwaarden is het overlijden wereldwijd gedekt. Er zijn echter een aantal uitsluitingen (zoals zelfmoord, oorlogshandelingen, …) opgesomd in de artikelen 2.8 en 3.5 van de Algemene Voorwaarden.

In geval van uitsluiting betaalt de maatschappij de contractuele waarde (zolang er een is!)

Kan ik de afkoop van mijn contract aanvragen ?
 • Het recht op afkoop en de terugbetaling ervan wordt alleen aanvaard in het geval van een eenmalige premie, in het ander geval wordt het beschouwd als een opzegging op de vervaldag. Er is dus geen sprake van gedeeltelijke afkoop.
 • Als aan de voorwaarden wordt voldaan, zal de afkoop worden vereffend na:
 • Een door de verzekeringnemer gedateerde en ondertekende aanvraag
 • Dit verzoek moet naar APRIL Belgium worden gestuurd, hetzij per post, hetzij per e-mail naar support.be@april.com :
Naar wie moet ik mijn medische gegevens sturen en hoe waarborg ik de vertrouwelijkheid?

Te verzenden aan medical.be@april.com:

 • Verklaring van goede gezondheid en vereenvoudigde medische vragenlijst
 • Volledige medische vragenlijst

Te verzenden per post: APRIL Belgium, Rue Emile Francqui, 4 te 1435 Mont-Saint-Guibert :

 • Precontractuele documenten (verzekeringsvoorstel, R/V-identiteitskaart, SEPA-domiciliëringsmandaat, statuten)
 • Verklaring van goede gezondheid en vereenvoudigde medische vragenlijst
 • Volledige medische vragenlijst

Te verzenden aan support.be@april.com  :

 • Precontractuele documenten (verzekeringsvoorstel, R/V-identiteitskaart, SEPA-domiciliëringsmandaat, statuten)
Wat als ik vragen heb over mijn contract ?
 • Zoals in de inleiding vermeld, is het de rol van uw verzekeringsadviseur, uw makelaar, om u alle antwoorden met betrekking tot uw contract te geven.
 • Als uw vraag betrekking heeft op een probleem met de afrekening of betaling, kunt u altijd een e-mail sturen naar support.be@april.com. Als het gaat om medische zaken, neem dan contact op met support.be@april.com
 • Om ervoor te zorgen dat uw e-mail optimaal wordt verwerkt, dient u de polis referentie (contractnummer) in te voeren.
Wat wordt bedoeld met “tariefgarantie”?

Het tarief is gegarandeerd voor een periode die vooraf is vastgelegd in de algemene voorwaarden (art. 1.19). Dit betekent dat de Maatschappij na deze termijn, na uitzonderlijke, strikt gereglementeerde omstandigheden, deze kan wijzigen.

De premies kunnen dus naar boven worden herzien als het officiële sterftecijfer duurzaam sterk wordt beïnvloed of als de autoriteiten van ons land dit eisen. In ieder geval wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van deze aanpassingen en heeft u opnieuw een termijn van 30 dagen om het contract op te zeggen.

MIJN FINANCIËLE INFORMATIES

Wanneer en hoe betaal ik mijn premie ?

Ter herinnering, het bedrag, de frequentie en de vervaldagen van uw premies staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw contract. De betalingsmethoden zijn via bankoverschrijving of bankdomiciliëring.  

In praktijk,

 • Indien het de eerste premie betreft, zal uw makelaar u de bijzondere voorwaarden van uw contract toesturen, samen met het vervaldagbericht van de eerste premie. Vervolgens dient U de overschrijving uit te voeren met strikte inachtneming van de betalingstermijnen. Bij gebrek hiervan wordt u in gebreke gesteld en wordt de dekking per post opgeschort.
 • Is het contract al van kracht, dan ontvangt u 15 dagen voor de vervaldag een uitnodiging tot betaling of wordt u geïnformeerd dat uw premie gedebiteerd wordt in het kader van een bankdomiciliëring (deze keuze werd door u gemaakt bij het afsluiten van het contract).
 • Maar in ieder geval is het uitermate belangrijk om de gestructureerde referentie te respecteren!!!
Wat moet ik doen om mijn bankgegevens te wijzigen in geval van bankdomiciliëring?

Om te vermijden dat uw domiciliëring wordt afgewezen of geweigerd, dat er onnodige kosten worden aangerekend en vooral dat de dekking wordt opgeschort, is het zeer belangrijk om een wijziging van de bankrekening zo snel mogelijk te melden.

Hiervoor moet u niet alleen de nodige stappen ondernemen bij uw bank, maar ook een schriftelijke aanvraag sturen naar support.be@april.com met de referentie van uw verzekeringspolis en het nieuwe rekeningnummer.

SCHADEAANGIFTE

Wat te doen in geval van overlijden van het verzekerd hoofd?

Ondanks de pijn na het verlies van een dierbare, is het belangrijk dat de begunstigden APRIL Belgium zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de volgende documenten bezorgen per post of per e-mail naar support.be@april.com:    

 • Een uittreksel van de overlijdensakte van de verzekerde
 • Een door de arts ingevuld medisch attest met vermelding van de oorzaak en omstandigheden van overlijden.
 • Een officieel document waarmee de identiteit van de verzekerde kan worden vastgesteld.
 • Het ondertekende exemplaar van de bijzondere voorwaarden en alle eventuele bijvoegsels.

Eenmaal in het bezit van deze documenten, zal het verschuldigde bedrag in geval van overlijden (beginkapitaal of openstaand saldo) betaald worden na ondertekening van de kwijting, hetzij aan de kredietgever (aanvaardende begunstigde), hetzij aan de begunstigden volgens een welbepaalde volgorde (indien dit niet in bijzondere voorwaarden is bepaald):  

 • Echtgenoot/echtgenote/juridisch samenwonenden van de verzekerde

Bij gebrek

 • Geboren of ongeboren kinderen van de verzekerde

Bij gebrek

 • De nalatenschap van de verzekerde

In het laatste geval heeft APRIL Belgium een erfrechtverklaring nodig.