ELITIS LIFE PROTECT+ van Vitis Life

De unieke innovatieve oplossing in België
De oplossing voor de financiële gevolgen van kanker

TROEVEN

  • A TRADUIRE: Un package comprenant la garantie principale décès à capital constant agrémentée d’une garantie accessoire du risque cancer – en NL ??
  • Betaling van 30% van het overlijdenskapitaal beschikbaar voor diagnose en vrij te besteden
  • Verzekerde kapitalen van 25.000 tot €250.000, het kankerkapitaal bedraagt dus maximaal 75.000€

U kunt uw premie simuleren met behulp van onze tarificateur of een offerte aanvragen bij uw makelaar om het exacte bedrag van uw premie, aangepast aan uw persoonlijke situatie, te kennen

TYPE LEVENSVERZEKERING

Elitis Life Protect+ is een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal (tak 21). Het product bestaat uit een package hoofdverzekering tijdelijke overlijden en vast kapitaal en een verzekering kankerrisico.

VOOR WIE?

Het product Elitis Life Protect+ richt zich tot natuurlijke personen die hun naasten willen beschermen tegen de financiële gevolgen van hun overlijden.

De inbegrepen kankerrisico heeft als voorwerp de uitbetaling, in geval van diagnose van kanker bij de verzekerde, van een eenmalig en forfaitair kapitaal, waarvan het bedrag is bepaald in de bijzondere voorwaarden.

WAARBORGEN 

Hoofdverzekering overlijden alle oorzaken

In geval van overlijden ten gevolge van een ziekte of een ongeval tijdens de looptijd van het contract komt Vitis Life NV – Belgian Branch tussen voor het volledige saldo of een deel van het vaste kapitaal dat werd bepaald bij de ondertekening van het contract. Dit kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigden die u hebt aangeduid.

Het verzekerde kapitaal is vrij te bepalen door de klant maar bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 250.000.

Inbegrepen verzekering kankerrisico

Uitkering van een kapitaal gelijk aan 30% van het overlijdenskapitaal van de hoofdverzekering in het geval van diagnose van een kanker van de verzekerde wat hem de kans geeft om de onverwachte kosten te dekken.

LOOPTIJD

  • Minimumduur: 10 jaar met mogelijkheid van hernieuwing van de verzekering voor opeenvolgende perioden van 10 jaar zonder overschrijding van de maximum leeftijd op het einde van het contract
  • Hernieuwing op basis van het nieuwe tariefleeftijd, zonder medische formaliteiten
  • De looptijd van de verzekering hangt van het in leven zijn van de verzekerde af
  • Leeftijd bij de ondertekening: tussen 18 en 65 jaar
  • Maximumleeftijd op het einde van het contract: keuze bij de ondertekening tussen 65, 70 en 75 jaar

DE VERZEKERINGSPREMIE

De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Voor meer informatie hierover, kunt u terecht segmentatiecriteria bekijken.

De premie is afhankelijk van de uitkomst van een medische acceptatie.

De sterftetafels die aan de grondslag liggen van het tarief (essentieel onderdeel van de premie) van de overlijdenswaarborg, worden gewaarborgd gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst.

Vaste premies: betaalbaar tijdens de volledige looptijd, jaarlijks of maandelijks.Bij maandelijkse betalingen is de domiciliëring verplicht.

FISCALITEIT

Op stortingen verricht door een natuurlijk persoon met fiscale verblijfplaats in België wordt een taks van 2% ingehouden.

Betreffende de Elitis Life Protect +, zijn het alleen niet fiscale contracten.

BELANGRIJKSTE UITSLUITINGEN

De looptijd van de verzekering hangt van het in leven zijn van de verzekerde af.
De belangrijkste uitsluitingen van de hoofdverzekering overlijden zijn: zelfdoding van de verzekerde tijdens het eerste jaar, opzet, oorlog, oproer, atoomkerntransmutatie en radoactiviteit, luchtvaart.

De belangrijkste uitsluitingen van de nevenverzekering kankerrisico zijn: kankers die histologisch zijn geklasseerd als niet-invasief, carcinoom in situ en premaligne tumoren (zoals trombocythemie en polycythemia rubra vera), prostaatkanker (behalve als de kanker minstens is gevorderd tot categorie T2N0M0 van de TNM-classificatie of een Gleasonscore hoger dan 6), benigne tumoren, myelodysplastische syndromen, myeloproliferatieve ziekten (met uitsluiting van leukemie), elke huidkanker die geen melanoom is, bij afwezigheid van metastasen.

De bovenstaande uitsluitingen zijn niet uitputtend. Voor meer informatie kunt u onze algemene voorwaarden raadplegen.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN EEN KLACHT?

Elke klacht kan per post worden verstuurd naar APRIL Belgium, Drève Richelle 161 I, bus 69 – 1410 Waterloo of per e-mail naar support.be@april.com. Als er geen oplossing gevonden wordt, kunt u uw klacht indienen bij de verzekeringsombudsman (1000 Brussel, Meeûsplein, 35; tel: 02/547.58.71 – Fax: 02/547.58.71 – Mail: info@ombudsman.as – www.ombudsman.as).