ELITIS LIFE PROTECT van Vitis Life

De innovatieve oplossing voor dood en kanker.
Maximale dekking om zowel het risico op overlijden als op kanker te dekken.

TROEVEN

 • Een overlijdensdekking met een aanvullende verzekering van het risico op kanker
 • Verzekerd kapitalen tot € 750.000.
 • Het kapitaal in geval van kanker kan worden gekozen tussen 12 of 24 keer de constante maandelijkse betaling van het hypothecair krediet met een maximum van 60.000€.
 • Dekking die de verzekerde en zijn of haar familie in staat stelt om in geval van ziekte aan de kredietlast te voldoen.

U kunt uw premie simuleren met behulp van onze tarificateur of een offerte aanvragen bij uw makelaar om het exacte bedrag van uw premie, aangepast aan uw persoonlijke situatie, te kennen.

TYPE LEVENSVERZEKERING

Elitis Life Protect is een tijdelijke overlijdensverzekering van de tak 21 die al dan niet bestemd is om de terugbetaling van een krediet te waarborgen.

Twee formules zijn mogelijk:

 • Ofwel een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal
 • Ofwel een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal

VOOR WIE ?

Het product Elitis Life Protect richt zich tot natuurlijke personen die hun naasten willen beschermen tegen de financiële gevolgen van hun overlijden en tot rechtspersonen die het voortbestaan van hun bedrijf willen verzekeren.

De nevenverzekering kankerrisico heeft als voorwerp de uitbetaling, in geval van diagnose van kanker bij de verzekerde, van een eenmalig en forfaitair kapitaal, waarvan het bedrag is bepaald in de bijzondere voorwaarden.

WAARBORGEN 

Hoofdverzekering overlijden alle oorzaken

In geval van overlijden ten gevolge van een ziekte of een ongeval tijdens de looptijd van het contract komt Vitis Life NV – Belgian Branch tussen voor het volledige saldo of een deel van het saldo van uw krediet of voor het vaste kapitaal dat werd bepaald bij de ondertekening van het contract. Dit kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigden die u hebt aangeduid en/of aan het kredietmaatschappij voor het saldo van het krediet.

Het verzekerde kapitaal is vrij te bepalen door de klant maar bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 750.000.

Nevenverzekering kankerrisico

In geval van diagnose van kanker tijdens de looptijd van het contract komt Vitis Life NV – Belgian Branch tussen voor het kapitaal dat is bepaald in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst, maar beperkt tot het overlijdenskapitaal dat bepaald is op de datum van het schadegeval.

Het kapitaal dat is vastgelegd in de bijzondere voorwaarden, is naargelang de keuze die in de bijzondere voorwaarden is gemaakt, gelijk aan 12 of 24 keer de maandelijkse termijn die op basis van de kenmerken van de hoofdwaarborg verkregen is (bedrag van het verzekerde kapitaal, looptijd, percentage van de daling, periodiciteit van de daling) met een maximum van 60.000€.

De waarborg start na een wachttijd van 90 dagen waarin een kanker geen recht opent op eender welke prestatie.

LOOPTIJD

Hoofdverzekering overlijden alle oorzaken

 • Minimumduur: 3 jaar (fiscale contracten: 10) en maximumduur: 30 jaar
 • Leeftijd bij de ondertekening: tussen 18 jaar en 65 jaar
 • Maximum leeftijd op het einde van het contract : 75 jaar

Nevenverzekering kankerrisico

 • Minimumduur: 3 jaar en maximumduur: 25 jaar
 • Leeftijd bij de ondertekening: tussen 18 jaar en 55 jaar
 • Maximum leeftijd op het einde van het contract: 70 jaar

De klant kan voortijdig afkopen (zie rubriek afkoop).

DE VERZEKERINGSPREMIE

De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Voor meer informatie hierover, kunt u terecht segmentatiecriteria bekijken.

De premie is afhankelijk van de uitkomst van een medische acceptatie.

De sterftetafels die aan de grondslag liggen van het tarief (essentieel onderdeel van de premie) van de overlijdenswaarborg, worden gewaarborgd gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst. Na het verstrijken van die termijn, behoudt Elitis Protection zich het recht voor de sterftetafels en dus het tarief van de overlijdenswaarborg collectief aan te passen.

Verschillende methoden van premiebetaling zijn mogelijk:

 • Eenmalige premie (niet mogelijk indien dekking kanker onderschreven)
 • Risicopremies: betaalbaar tijdens de volledige looptijd van het contract. De premie wordt herberekend bij elke vervaldag in functie van het verzekerd kapitaal en de leeftijd van de verzekerde
 • Vaste premies: betaalbaar tiijdens 2/3 van looptijd (schuldsaldoverzekering) of tijdens de volledige looptijd (vast kapitaal)

De premie wordt maandelijks (geen minimumbedrag) of jaarlijks betaald. Bij maandelijkse betalingen is de domiciliëring verplicht

FISCALITEIT

 • Op stortingen verricht door een natuurlijk persoon met fiscale verblijfplaats in België wordt een taks van 2%
 • De taks wordt verminderd tot 1,10% voor tijdelijke overlijdensverzekeringen met afnemend kapitaal, aangegaan door natuurlijke personen, die dienen voor het waarborgen van een hypothecaire lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden.
 • Op de stortingen wordt een taks van 4,4% ingehouden indien het contract is aangegaan door een rechtspersoon.

BELANGRIJKSTE UITSLUITINGEN

De looptijd van de verzekering hangt van het in leven zijn van de verzekerde af.
De belangrijkste uitsluitingen van de hoofdverzekering overlijden zijn: zelfdoding van de verzekerde tijdens het eerste jaar, opzet, oorlog, oproer, atoomkerntransmutatie en radoactiviteit, luchtvaart.

De belangrijkste uitsluitingen van de nevenverzekering kankerrisico zijn: kankers die histologisch zijn geklasseerd als niet-invasief, carcinoom in situ en premaligne tumoren (zoals trombocythemie en polycythemia rubra vera), prostaatkanker (behalve als de kanker minstens is gevorderd tot categorie T2N0M0 van de TNM-classificatie of een Gleasonscore hoger dan 6), benigne tumoren, myelodysplastische syndromen, myeloproliferatieve ziekten (met uitsluiting van leukemie), elke huidkanker die geen melanoom is, bij afwezigheid van metastasen.

De bovenstaande uitsluitingen zijn niet uitputtend. Voor meer informatie kunt u onze algemene voorwaarden raadplegen.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN EEN KLACHT?

Elke klacht kan per post worden verstuurd naar APRIL Belgium, Drève Richelle, 161 I, bus 69 – 1410 Waterloo of per e-mail naar support.be@april.com. Als er geen oplossing gevonden wordt, kunt u uw klacht indienen bij de verzekeringsombudsman (1000 Brussel, Meeûsplein, 35; tel: 02/547.58.71 – Fax: 02/547.58.71 – Mail: info@ombudsman.as – www.ombudsman.as).