ELITIS TOP COVER van AXA Belgium NV

Een zeer competitieve oplossing voor kredieten

TROEVEN

 • Medische formaliteiten zonder tussenkomst van een arts tot 55 jaar en 500.000 €.
 • Verzekerde kapitaal van 35.000 tot 1 milioen euro

U kunt uw premie simuleren met behulp van onze tarificateur of een offerte aanvragen bij uw makelaar om het exacte bedrag van uw premie, aangepast aan uw persoonlijke situatie, te kennen.

TYPE LEVENSVERZEKERING

Elitis Top Cover is een tijdelijke overlijdensverzekering van de tak 21 die al dan niet bestemd is om de terugbetaling van een krediet te waarborgen.

Twee formules zijn mogelijk:

 • Ofwel een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal
 • Ofwel een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal

VOOR WIE ?

Het product Elitis Top Cover richt zich tot natuurlijke personen die hun naasten willen beschermen tegen de financiële gevolgen van hun overlijden en tot rechtspersonen die het voortbestaan van hun bedrijf willen verzekeren.

WAARBORGEN 

In geval van overlijden ten gevolge van een ziekte of een ongeval tijdens de looptijd van het contract komt AXA Belgium NV tussen voor het volledige saldo of een deel van het saldo van uw krediet of voor het vaste kapitaal dat werd bepaald bij de ondertekening van het contract. Dit kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigden die u hebt aangeduid en/of aan het kredietmaatschappij voor het saldo van het krediet.

Het verzekerde kapitaal is vrij te bepalen door de klant maar bedraagt minimum € 35.000 en maximum € 1.000.000.

LOOPTIJD

De minimuduur is 3 jaar (fiscale contracten : 10 jaar)

 • De looptijd van de verzekering hangt van het in leven zijn van de verzekerde af
 • De leeftijd bij de ondertekening moet tussen 18 en 75 jaar liggen
 • De klant kan het contract voortijdig afkopen.

DE VERZEKERINGSPREMIE

De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Voor meer informatie hierover, kunt u terecht segmentatiecriteria bekijken.

De premie is afhankelijk van de uitkomst van een medische acceptatie.

Verschillende methoden van premiebetaling zijn mogelijk:

 • Eenmalige premie
 • Risicopremies: betaalbaar tijdens de volledige looptijd van het contract. De premie wordt herberekend bij elke vervaldag in functie van het verzekerd kapitaal en de leeftijd van de verzekerde
 • Vaste premies: betaalbaar tiijdens 2/3 van looptijd (schuldsaldoverzekering) of tijdens de volledige looptijd (vast kapitaal)

De premie wordt maandelijks (geen minimumbedrag) of jaarlijks betaald. Bij maandelijkse betalingen is de domiciliëring verplicht

FISCALITEIT

 • Op stortingen verricht door een natuurlijk persoon met fiscale verblijfplaats in België wordt een taks van 2%
 • De taks wordt verminderd tot 1,10% voor tijdelijke overlijdensverzekeringen met afnemend kapitaal, aangegaan door natuurlijke personen, die dienen voor het waarborgen van een hypothecaire lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden.
 • Op de stortingen wordt een taks van 4,4% ingehouden indien het contract is aangegaan door een rechtspersoon.

BELANGRIJKSTE UITSLUITINGEN

De looptijd van de verzekering hangt van het in leven zijn van de verzekerde af.
De belangrijkste uitsluitingen van de hoofdverzekering overlijden zijn: zelfdoding van de verzekerde tijdens het eerste jaar, opzet, oorlog, oproer, atoomkerntransmutatie en radoactiviteit, luchtvaart.

De bovenstaande uitsluitingen zijn niet uitputtend. Voor meer informatie kunt u onze algemene voorwaarden raadplegen.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN EEN KLACHT?

Elke klacht kan per post worden verstuurd naar APRIL Belgium, Drève Richelle 161 I, bus 69 – 1410 Waterloo of per e-mail naar support.be@april.com. Als er geen oplossing gevonden wordt, kunt u uw klacht indienen bij de verzekeringsombudsman (1000 Brussel, Meeûsplein, 35; tel: 02/547.58.71 – Fax: 02/547.58.71 – Mail: info@ombudsman.as – www.ombudsman.as).