Algemene gebruiksvoorwaarden

In de volgende tekst, onder het woord « website » moet worden verstaan: site/applicatie.

Door uw toegang tot en uw gebruik van deze website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze website, of die u verkrijgt via deze website, de webpagina’s, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, heeft een louter informatief karakter en vormt geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kan de informatie niet beschouwd worden als het verstrekken van advies, met inbegrip van financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

Deze website bevat algemene informatie. U kunt de exacte omvang van de waarborgen terugvinden in de algemene en de bijzondere voorwaarden van uw contract.

APRIL Belgium zal de website naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijwerken. De informatie en het materiaal die op deze website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

APRIL Belgium kan echter de juistheid, de afwezigheid van fouten, de adequaatheid, de volledigheid en de actualiteit van de informatie en het materiaal op deze website of de websites waarnaar wordt verwezen, alsook de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen, niet garanderen.

APRIL Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website; of voor schade die het gevolg is van het gebruik van interactieve toepassingen.

Deze website kan links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. APRIL Belgium heeft geen zeggenschap over deze websites en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de kenmerken of het veiligheidsniveau van de websites waarmee de website van APRIL Belgium een link legt. Het plaatsen van links of verwijzingen door APRIL Belgium houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. APRIL Belgium biedt geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van deze site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover deze sites informatie verstrekken.

APRIL Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden door het gebruik van informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van deze informatie.

Intellectuele eigendom

De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan APRIL Belgium of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. APRIL Belgium geeft u enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de site, deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, en dit enkel voor persoonlijke behoeften. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van APRIL Belgium is het verboden de op en via deze website aangeboden informatie en materiaal te verspreiden, te reproduceren, te wijzigen, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt.

Verwerking van persoonsgegevens (Bescherming van de privacy)

APRIL Belgium stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. U kunt hier alle informatie raadplegen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn en hoe kunt u ze uitoefenen en met wie u contact kunt opnemen indien er zich een probleem zou voordoen.

Toepasselijk recht

De dienst- en productinformatie die APRIL Belgium verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zicht toegang verschaft tot deze website of ervan gebruikt maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zicht onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website. De dienst “Online” richt zich uitsluitend tot Belgische ingezetenen.

Door uw toegang tot en uw gebruik van deze website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud onderhavige voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden door websites die u bezoekt of bepaalde e-mails die u opent. Ze worden courant gebruikt om websites te doen werken, maar ook om commerciële en marketinggerelateerde informatie naar de eigenaars van de site te sturen.
APRIL Belgium gebruikt cookies op deze site voor de volgende doelen:

Informatie over cookies

Referentiegegevens van de verantwoordelijke

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door APRIL Belgium, Drève Richelle 161 I, bus 69 – 1410 Waterloo, Ondernemingsnummer 0627.678.387, RPR Nijvel, FSMA nr. 114538A.

Tel: +32 (0)10 56 04 98
support.be@april.com