ELANTIS IMMO COVER+ van Belins NV

De oplossing voor Elantis-kredieten

TROEVEN

 • Kortingen in geval van 100% dekking (0.15% schuldsaldoverzekering, 0.10% tijdelijk overlijden)
 • Aanvullende verzekering tegen het risico op overlijden door ongeval (verdubbeling van de overlijdenskapitaal)
 • Verzekerde kapitalen van 25.000 tot €750.000

U kunt uw premie simuleren met behulp van onze tarificateur of een offerte aanvragen bij uw makelaar om het exacte bedrag van uw premie, aangepast aan uw persoonlijke situatie, te kennen.

TYPE LEVENSVERZEKERING

Elantis Immo Cover+ is een tijdelijke overlijdensverzekering van de tak 21 die al dan niet bestemd is om de terugbetaling van een krediet te waarborgen.

Twee formules zijn mogelijk:

 • Ofwel een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal
 • Ofwel een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal

DOELGROEP

Het product Elantis Immo Cover+ richt zich tot natuurlijke personen die hun naasten willen beschermen tegen de financiële gevolgen van hun overlijden en tot rechtspersonen die het voortbestaan van hun bedrijf willen verzekeren.

Het product Elantis Immo Cover is uitsluitend voor natuurlijke personen en rechtspersonen bedoeld die enerzijds een woning willen kopen, bouwen of verbouwen en hiervoor een lening bij Corona NV willen aangaan en die anderzijds hun naasten willen beschermen tegen de financiële gevolgen van hun overlijden.

WAARBORGEN 

Hoofdverzekering overlijden alle oorzaken

In geval van overlijden ten gevolge van een ziekte of een ongeval tijdens de looptijd van het contract komt AXA Belgium NV tussen voor het volledige saldo of een deel van het saldo van uw krediet of voor het vaste kapitaal dat werd bepaald bij de ondertekening van het contract. Dit kapitaal wordt uitgekeerd aan Elantis en het eventuele saldo aan de begunstigden die in de polis aanduid worden.

Het verzekerde kapitaal is vrij te bepalen door de klant maar bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 750.000.

Aanvullende verzekering tegen het risico op overlijden door ongeval (AVRO)

In geval van overlijden door ongeval wordt het betaalde overlijdenskapitaal verdubbeld.

LOOPTIJD

 • De minimuduur is 5 jaar (fiscale contracten : 10 jaar)
 • De looptijd van de verzekering hangt van het in leven zijn van de verzekerde af
 • De leeftijd bij de ondertekening moet tussen 18 en 70 jaar liggen
 • De maximum termijnleeftijd is 75 jaar
 • De klant kan het contract voortijdig afkopen

DE VERZEKERINGSPREMIE

De premie is afhankelijk van verschillende segmentatiecriteria. Voor meer informatie hierover, kunt u terecht segmentatiecriteria bekijken.

De premie is afhankelijk van de uitkomst van een medische acceptatie.

Het tarief is gewaarborgd over een periode van 3 jaar. Na die periode behoudt Corona NV zich het recht voor om het tarief collectief aan te passen.

Verschillende methoden van premiebetaling zijn mogelijk:

 • Eenmalige premie
 • Risicopremies: betaalbaar tijdens de volledige looptijd van het contract. De premie wordt herberekend bij elke vervaldag in functie van het verzekerd kapitaal en de leeftijd van de verzekerde
 • Vaste premies: betaalbaar tiijdens 2/3 van looptijd (schuldsaldoverzekering) of tijdens de volledige looptijd (vast kapitaal)

De premie wordt maandelijks (geen minimumbedrag) of jaarlijks betaald. Bij maandelijkse betalingen is de domiciliëring verplicht.

FISCALITEIT

 • Op stortingen verricht door een natuurlijk persoon met fiscale verblijfplaats in België wordt een taks van 2%
 • De taks wordt verminderd tot 1,10% voor tijdelijke overlijdensverzekeringen met afnemend kapitaal, aangegaan door natuurlijke personen, die dienen voor het waarborgen van een hypothecaire lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden.
 • Op de stortingen wordt een taks van 4,4% ingehouden indien het contract is aangegaan door een rechtspersoon.

BELANGRIJKSTE UITSLUITINGEN

De looptijd van de verzekering hangt van het in leven zijn van de verzekerde af.
De belangrijkste uitsluitingen van de hoofdverzekering overlijden zijn: zelfdoding van de verzekerde tijdens het eerste jaar, opzet, oorlog, oproer, atoomkerntransmutatie en radoactiviteit, luchtvaart.

De aanvullende verzekering tegen het risico op overlijden door ongeval (AVRO) is voor: dronkenschap, alcoholische intoxicatie, verdovende of andere drugs, gevaarlijke sporten, gevaarlijke beroepsactiviteiten (militair, stuntman), beroepssportman

De bovenstaande uitsluitingen zijn niet uitputtend. Voor meer informatie kunt u onze algemene voorwaarden raadplegen.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN EEN KLACHT?

Elke klacht kan per post worden verstuurd naar APRIL Belgium, Rue Emile Francqui, 4 te 1435 Mont-Saint-Guibert of per e-mail naar support.be@april.com. Als er geen oplossing gevonden wordt, kunt u uw klacht indienen bij de verzekeringsombudsman (1000 Brussel, Meeûsplein, 35; tel: 02/547.58.71 – Fax: 02/547.58.71 – Mail: info@ombudsman.as – www.ombudsman.as).